Loading
Get Hotdeal
Get Hotdeal
Get Hotdeal
Sona Theatre - Trichy Mersal Watch Trailer
Home >>Hot News >> ஜோதிடம் செய்திகள்

News Filter :

Date :      Or
Month :

ஜோதிடம் செய்திகள்

Pages: 11 of 11First1011
யோகத்தில் உயர்ந்த யோகம்
  யோகத்தில் உயர்ந்த யோகம்
புத ஆதித்ய யோகம
புதன்,சூரியன் இனைந்து 1-4-8-10-ல் இருந்தால் அரசாளூம் தகுதியை அடைவர்.
புதன், சூரியன் சேர்ந்து புதனோ, சூரியனோ ஆட்சி அல்லது உச்சம் அடைந்தால் புத ஆதித்ய யோகம் ஏற்படுகிறது.
அமாவாசை யோகம்
சந்திரனும், சூரியனும் சேர்ந்தால் அமாவாசை யோகம்.
இருவரில் ஒருவர் ஆட்சி அல்லது ?.......

Source:
Post Date:
20-05-2016
பஞ்சமஹாபுருசயோகம்
  பஞ்சமஹாபுருசயோகம்
ஐந்து கிரகங்கள் இதில் முக்கிய பங்கு ஏற்கின்றது.

1. குரு
2. புதன்
3. சுக்கிரன்
4. சனி
5. செவ்வாய்

பஞ்ச மஹா புருச யோகம்
ருசக, பத்ரா, ஹம்ச, மாளவ்யா, மேலும் சசயோகம் என ஐவகை யோகங்கள் உள்ளன. இவை செவ்வாய், புதன், குரு, சுக்கிரன், சனி ஆகிய கிரகங்களால் ஏற்படுகிற்து. மேற்கண்ட கிரகஙகள் கேந்திர வீட.......

Source:
Post Date:
19-05-2016
Pages: 11 of 11First1011